CAM 1
--
CAM 2
--

Amsterdam mag vuilcontainers filmen van minister
21-04-2010

Minister Hirsch Ballin van BZK vindt dat burgemeesters ook cameratoezicht mogen inzetten voor andere doelen dan handhaving van de openbare orde en veiligheid. De grondslag kan niet worden ontleend aan artikel 151c Gemeentewet omdat vuilnis de openbare orde niet bedreigt. Maar andere wet- en regelgeving, zoals de Afvalstoffenverordening, biedt 'de nodige mogelijkheden'. Uiteraard moet wel worden voldaan aan de algemene privacywetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar als de inbreuk op de privacy beperkt blijft kan het dus.

Geen openbare orde, toch camera's
Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam wil fysieke verloedering terugdringen: een schone openbare ruimte. Het idee is namelijk dat de fysieke verloedering en de sociale onrust in het stadsdeel belangrijke raakvlakken hebben. Omdat afval niet als een probleem van openbare orde wordt beschouwd, dacht het stadsdeel geen cameratoezicht te mogen toepassen. De minister geeft aan dat cameratoezicht ook in dit soort gevallen mogelijk is.

"Ik wijs u erop dat artikel 151c Gemeentewet alleen van toepassing is op toezicht met vaste camera's in het belang van de openbare orde. Dit betekent niet dat andere vormen van gemeentelijk cameratoezicht niet zijn toegestaan. Cameratoezicht voor andere doeleinden is toegestaan mits wordt voldaan aan de algemeen geldende privacywetgeving. (...) Voor zover u cameratoezicht wil inzetten puur met het oog op de opsporing van strafbare feiten ligt de verantwoordelijkheid bij het openbaar ministerie."

Inbreuk op privacy beperkt
Cameratoezicht op openbare plaatsen mag alleen worden toegepast als het noodzakelijk is. Dat betekent dat het cameratoezicht evenredig moet zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit) en dat het doel niet op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt (subsidiariteit). De minister kan die afweging niet maken, maar geeft aan dat er de nodige mogelijkheden bestaan. Het doel, toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening, is immers legitiem en de inbreuk op de privacy is beperkt. Aan de hand van de algemene privacywetgeving (o.a. de Wet bescherming persoonsgegevens) kan worden bepaald of deze vorm van cameratoezicht is toegestaan, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Toestemming minister niet nodig
Het stadsdeel vroeg de minister toestemming voor een nieuw proefproject voor mobiel cameratoezicht ten behoeve van het tegengaan van vuiloverlast. 'De besluitvorming over het plaatsen van camera's ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen is echter niet aan mij maar aan het gemeentebestuur', aldus minister Hirsch Ballin. Kortom: gemeenten mogen ook camera's op de openbare weg richten voor andere doelen dan handhaving van de openbare orde.

Bron: Brief van ministerie van BZK.

= Update 7 december 2011 =

Anderhalf jaar na bovenstaande brief heeft Minister Opstelten een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de inzet van cameratoezicht flexibeler te maken. In de toelichtende brief schrijft hij dat verkeerd aangeboden vuilnis wel degelijk ook als een aantasting van de openbare orde kan worden beschouwd. Dus biedt artikel 151c Gemeentewet ook een grondslag voor cameratoezicht tegen verloedering en vuilnis:

"Onder leefbaarheidsovertredingen worden relatief kleine ergernissen verstaan die de onveiligheidsbeleving van bewoners sterk beïnvloeden, zoals het illegaal storten van vuilnis en graffiti. Het zijn overtredingen die zorgen voor verslonzing en verloedering van wijken. Deze overtredingen moeten worden aangepakt. Dat kan ook met behulp van cameratoezicht. Leefbaarheidsovertredingen vallen onder de definitie van openbare orde. Het zijn veelal overtredingen van bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (verder: APV). Dergelijke overtredingen zijn, voor zover strafbaar gesteld in de APV zelf, strafbare feiten en vallen onder de handhaving van de openbare orde. Cameratoezicht kan dus wel degelijk worden ingezet om leefbaarheidsovertredingen te voorkomen en te handhaven."

Bron: Brief van ministerie van Veiligheid en Justitie.

Download hier het document.

Dossiers: Privacy, Wetgeving

Deel

ShareThis

Lees ook