CAM 1
--
CAM 2
--

Tussentijdse evaluatie camera's in Goes
24-09-2009

In Goes wordt sinds 2001 gebruik gemaakt van camera's. De politie Goes maakte op verzoek van de gemeente een evaluatie over 2008.

De gemeente Goes maakt sinds 2001 gebruik van cameratoezicht op de Grote Markt en in het Kadengebied. In 2006 is besloten het toezicht uit te breiden met de Koepoort, Vlasmarkt/Wijngaardstraat, Stalstraat en Korte Vorststraat. De camera in de Stalstraat is nog niet geplaatst omdat er eerst nog bestratingswerkzaamheden moeten plaatsvinden in het kader van het Masterplan Binnenstad.

De gemeente is eigenaar van het camerasysteem en de politie heeft de operationele regie. Met cameratoezicht worden meerdere doelen nagestreefd. Naast het verhogen van het gevoel van veiligheid richt het toezicht zich in het bijzonder op het voorkomen van geweldplegingen, vandalisme en ander hinderlijk gedrag. Daarnaast kan de politie in geval van (dreigende) ordeverstoringen meekijken en de camera's actief besturen. Omdat de beelden worden opgenomen kunnen deze behulpzaam zijn bij eventuele aanhoudingen en als bewijsmateriaal dienen in het geval van een rechtszaak.

Tussentijdse evaluatie rapport cameraproject binnenstad Goes

De politie Goes heeft op verzoek van de afdeling Samenleving een 'Tussentijds evaluatie rapport cameraproject binnenstad Goes' opgesteld voor 2008. Gevraagd is om dit in het vervolg jaarlijks te doen om een goed beeld te krijgen van het gebruik en nut van cameratoezicht in de openbare ruimte. Belangrijk ook omdat de gemeente om de vijf jaar moet beoordelen of de doelstelling(en), die zij met het plaatsen van de camera's wil behalen, zijn bereikt en of er voor het cameratoezicht nog langer een noodzaak bestaat. In de rapportage over 2008 wordt stilgestaan bij:

  • Protocol cameragebruik en wettelijke kaders
  • Geregistreerd gebruik in 2008
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Aanbeveling voor de toekomst

Protocol cameragebruik en wettelijke kaders

De politie heeft voor het gebruik van de camera's een intern protocol opgesteld. De apparatuur is in een aparte ruimte geplaatst, conform de wettelijke kaders. De met de camera's gemaakte beelden mogen ten hoogste vier weken worden bewaard (art. 151 gemeentewet). Deze bewaartermijn is niet van toepassing op beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en die voor de opsporing en vervolging van de daders een belangrijke rol spelen. De verzameling van de vastgelegde beelden vormt een tijdelijk register in de zin van de Wet politieregisters (Wpolr). Daarnaast geldt er een reglementplicht. Het reglement moet informatie bevatten over het doel, de werkwijze, de beheerder en de rechten van betrokkenen en wordt toegezonden aan het College Bescherming Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de naleving van de Wpolr en het Besluit Politieregisters.

Geregistreerd gebruik in 2008

De politie registreert ieder gericht gebruik van de camera's. In 2008 was dit 52 keer. De reden van het gebruik van de camera's waren divers, zoals mishandeling, openlijk geweld, steekpartij, vernieling, gebruik en dealen harddrugs, aanhouding agressieve verdachte, brandstichting, diefstal, baldadigheid, preventief toezicht, zakkenrollers.

Voorbeelden uit de praktijk

De politie licht met een paar voorbeelden in de praktijk toe, de effectiviteit van de inzet van camera's. Uit deze praktijkvoorbeelden blijkt, dat cameratoezicht een positieve aanvulling is op het politioneel toezicht. De politie kan gerichten en effectiever werken in het uitgaanscentrum. Op deze manier zijn vele vechtpartijen in de kiem gesmoord. Daarnaast kan de politie bij incidenten meer dadergericht werken, optreden tegen baldadig gedrag en groepen jongeren volgen die zich door het centrum verplaatsen. Ook wordt cameratoezicht ingezet bij de aanpak en het bestrijden van zakkenrollerij en drugstoerisme.

Aanbeveling voor de toekomst

in 2001 is het cameratoezicht in Goes gestart en de benodigde apparatuur geinstalleerd. In de loop der jaren is het aantal camera's en de computerapparatuur uitgebreid. De politie geeft aan dat door slijtage aan de harde schijven de beeldkwaliteit van de opgenomen beelden sterk terugloopt. Nieuwe monitoren zullen ook bijdragen aan een betere beeldkwaliteit. Ook staan er nu twee computers met elk hun eigen software en gebruiksaanwijzing. De politie geeft aan dat het de voorkeur verdient een eenduidig computersysteem te plaatsen met de mogelijkheid om alle camera's daarop aan te sluiten en met voldoende opslagcapaciteit.

Bron: Gemeente Goes | PZC.nl.

Dossiers: Evaluaties, Verlengde projecten, Politie

Deel

ShareThis

Lees ook